Kdo může podat oznámení?

Oznámení může učinit osoba, která u společnosti Strojírny Brno, a.s., byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost s tím, že společnost Strojírny Brno, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. č. 117/23 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“).

Co musí oznámení obsahovat?

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit. V oznámení je nutné sdělovat pouze pravdivé informace. Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem dle Zákona.

Jakým způsobem podat oznámení?

Oznámení se podává u příslušné osoby. Příslušnou osobou je Jitka Adolfová.

  • telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo: +420 533 338 435
  • e-mailem na e-mailovou adresu příslušné osoby: j.adolfova @ strojirnybrno.cz
  • písemně příslušné osobě na adresu: Strojírny Brno, a.s., Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim (na obálku uveďte „Neotvírat, whistleblowing“)
  • osobně u příslušné osoby (v takovém případě kontaktujte příslušnou osobu využitím kteréhokoliv z výše uvedených kontaktů)

Jaký je postup po podání oznámení?

Do 7 dnů od doručení oznámení příslušná osoba potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Jiné možnosti podání oznámení

Oznámení lze učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznamovatel si může sám zvolit, který systém pro podání svého oznámení zvolí. V případě, že oznamovatel není spokojen s výsledky posouzení jeho oznámení příslušnou osobou, může oznámení podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Oznamovatel může oznámení protiprávního jednání uveřejnit, např. ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích, avšak pouze za podmínek stanovených v § 7 odst. 1 písm. c) Zákona.