V Kuřimi, dne 7. 8. 2023

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778 svolává zasedání řádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 21. září 2023

v 9.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

 

Program jednání:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
  3. Schválení programu valné hromady
  4. Schválení účetní závěrky za rok 4/2022 – 3/2023
  5. Schválení auditora na účetní období 4/2023 – 3/2024
  6. Různé
  7. Závěr konání valné hromady

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.