Společnost Strojírny Brno, a.s. je přední český výrobce vodních turbín a veškerých hydrotechnických zařízení pro provoz vodních elektráren. Firma byla založena v roce 1991 a postupně transformována na silnou společnost působící nejen na českém trhu, ale prakticky po celém světě. V moderním výrobním závodě disponujeme zařízením a technologiemi, které splňují náročné požadavky zákazníků z celého světa. Naše zkušenosti, které již dříve přesáhly více, než tisíc realizovaných projektů jsou základem řady zlepšení a know-how firmy. Vysoká a stabilní kvalita dodávek je zabezpečena mnoha získanými certifikáty pro instalaci v úpravnách pitné vody. Hlavním cílem naší společnosti je kvalita výrobku a spokojenost zákazníka. Strojírny Brno, a.s. se snaží o udržitelnost všech svých operací. V souladu se svými zásadami o udržitelnosti chce společnost Strojírny Brno, a.s. aktivně zaangažovat hlavní podílníky na procesu, aby se neustále snažili zlepšovat své výkony. Poskytovatelé služeb a zboží pro společnost Strojírny Brno, a.s. a její smluvní partneři hrají důležitou roli ve snahách společnosti o udržitelnost.

Základní požadavky na udržitelnost, které jsou kladeny na dodavatele společnosti Strojírny Brno, a.s., jsou uvedeny níže v Kodexu chování pro dodavatele. Vezměte prosím na vědomí, že principy obsažené v Kodexu chování pro dodavatele budou napříště součástí všech nově uzavíraných smluv a jejich dodržování bude mít vliv na Vaše hodnocení ze strany společnosti Strojírny Brno, a.s..

Dále společnosti Strojírny Brno, a.s. očekává, že její dodavatelé potvrdí dodržování tohoto kodexu, poskytnou informace a umožní provést u nich na pracovištích audit.

Kodex chování pro dodavatele je založený na deseti zásadách Globální dohody Spojených národů (www.unglobalcompact.org).

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE

DODRŽOVÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁSAD

Dodavatelé společnosti Strojírny Brno, a.s. budou dodržovat všechny příslušné zákony a nařízení v místech, kde provádí svou obchodní činnost. Pokud takovéto zákony neexistují, použijí se jako vodítko zásady tohoto Kodexu chování pro dodavatele. V případě rozporu výše zmiňovaných zákonů a nařízení se zásadami tohoto Kodexu se od dodavatelů společnosti Strojírny Brno, a.s. očekává, že budou jednat tak, aby naplnili zásady jednání sledované tímto Kodexem.

Kromě splňování všech příslušných právních a regulačních požadavků se od dodavatelů společnosti Strojírny Brno, a.s. očekává, že budou jednat v souladu s vysoce nastavenými normami obchodní etiky.

Dodavatelé souhlasí, že budou dodržovat mlčenlivost s ohledem na důvěrné informace, které se týkají obchodních partnerů a zákazníků společnosti Strojírny Brno, a.s., že budou vydávat přesné a relevantní finanční a další informace, týkající se obchodní činnosti společnosti Strojírny Brno, a.s., a že budou konkurovat spravedlivým a etickým způsobem ve všech dalších ohledech.

Protikorupční jednání

Ve všech obchodních jednáních se očekává dodržování co nejvýše nastavených norem integrity. Jakákoliv forma korupce, úplatkářství, včetně jakékoli platby či jiné formy výhody pro zaměstnance firmy společnosti Strojírny Brno, a.s. za účelem ovlivnění rozhodování v rozporu se zákonem, či vydírání zaměstnanců nebo organizací, je zakázána.

Společnost Strojírny Brno, a.s. dále od svých dodavatelů očekává, že pokud by se výše uvedené jednání projevilo přímo od jejích zaměstnanců směrem k dodavatelům, budou dodavatelé o této skutečnosti neprodleně informovat vedení společnosti.

Vedení společnosti vítá a pozitivně hodnotí zpětnou vazbu od dodavatelů v případě porušení nastavených pravidel obchodní a firemní etiky.

LIDSKÁ PRÁVA

Dodavatelé společnosti Strojírny Brno, a.s. budou podporovat a respektovat mezinárodně vyhlášena lidská práva. Dodavatelé společnosti Strojírny Brno, a.s. se ujistí, že se nepodílí na zneužívání lidských práv.

PRACOVNÍ NORMY

Svoboda sdružování

Dodavatelé společnosti Strojírny Brno, a.s. uznávají a respektují svobodu sdružování zaměstnanců a jejich právo na to, aby si vybrali své zástupce. Dodavatelé též budou uznávat práva zaměstnanců na kolektivní vyjednávání.

Nucené práce

Dodavatelé společnosti Strojírny Brno, a.s. nebudou používat nucenou práci a zaměstnanci budou moci ze zaměstnání odejít poté, co podají výpověď v souladu se zákony dané země či v souladu s uzavřenou smlouvou. Zaměstnanci nemusí své peníze či osobní dokumenty ukládat u svého zaměstnavatele.

Podmínky zaměstnání

Zaměstnanci dodavatelů společnosti Strojírny Brno, a.s. chápou podmínky zaměstnání. Platební podmínky a termíny jsou přiměřené a jsou přinejmenším v souladu se zákony dané země, či normami daného odvětví, podle toho, která je vyšší. Pracovní doba je v souladu se zákony dané země. Zaměstnanci by měli mít alespoň jeden den ze sedmi dní v týdnu volno.

Dětská práce

Dodavatelé společnosti Strojírny Brno, a.s. nebudou za žádných podmínek zaměstnávat děti, které jsou mladší, než je daný minimální věk dle zákona. Minimální věk označuje věk, kdy dítě dokončí základní vzdělání, nejméně však 15 let věku (14 let, pokud to dovolují zákony dané země). Děti, které jsou starší než minimální věk, nebudou využívány pro žádnou nebezpečnou práci, která neodpovídá osobnímu rozvoji dítěte.

Žádná diskriminace

Dodavatelé společnosti Strojírny Brno, a.s. budou jednat se svými zaměstnanci s respektem a nebudou urážet jejich hrdost. Veškeré formy diskriminace založené na zaujetí a předsudku jsou zakázány, jako například diskriminace kvůli rase, barvě pleti, pohlaví, sexuální orientaci, rodinnému stavu, těhotenství, rodičovskému stavu, náboženství atd. Je přísně zakázáno hrozit násilím, vykonávat tělesné tresty, fyzicky či verbálně urážet či jakkoliv jinak neprávně pronásledovat.

Pracovní podmínky

Dodavatelé společnosti Strojírny Brno, a.s. svým zaměstnancům poskytnou bezpečné a zdraví nepoškozující pracoviště, které bude v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. Všem zaměstnancům budou poskytnuty příslušné informace, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a bude jim poskytnuto příslušné školení a vybavení. Dodavatelé budou jednat v souladu s dalšími požadavky na bezpečnost tak, jak je odsouhlaseno ve smluvních dokumentech. Jako naprosté minimum dodavatelé svým zaměstnancům poskytnou pitnou vodu, čisté toalety, dostatečnou ventilaci, únikové východy, řádné osvětlení a přístup k první pomoci, či jiná opatření pro pohotovostní ošetření.

Prevence proti používání alkoholických a omamných látek na pracovišti

Ve společnosti Strojírny Brno, a.s. není povolená konzumace alkoholu a drog. Zaměstnanci dodavatelů a jejich subdodavatelé mohou pracovat na pracovištích společnosti Strojírny Brno, a.s. pouze tehdy, pokud jsou střízliví a nejsou pod vlivem drog.

Dodavatelé budou mít zpracované zásady a směrnice, které budou obsahovat preventivní opatření proti používání alkoholu a drog.

Příležitostně může být zaměstnancům dodavatelů, kteří pracují na pracovištích společnosti Strojírny Brno, a.s., proveden test na požití drog či alkoholu, pokud to však povoluje legislativa dané země (popř. místní legislativa).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dodavatelé společnosti Strojírny Brno, a.s. budou trvale podporovat preventivní přístup k otázkám životního prostředí a též budou iniciativně podporovat větší odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Přinejmenším by dodavatelé měli splňovat veškeré příslušné zákony a nařízení, týkající se životního prostředí. Dodavatelé jsou povzbuzováni v tom, aby měli své vlastní systémy řízení, které tyto požadavky plní. Společnost Strojírny Brno, a.s. též podporuje dodavatele v tom, aby rozvíjeli a používali technologie, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí.