Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

posted in: Novinky | 0

V Kuřimi, dne 21. 10. 2019

P o z v á n k a

na mimořádnou valnou hromadu

 obchodní společnosti

Strojírny Brno, a.s.

Představenstvo firmy Strojírny Brno, a.s.

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložce B., číslo 2778

svolává zasedání mimořádné valné hromady,

které se uskuteční

dne 27. listopadu 2019

v 11.00 hodin

v jednací místnosti v sídle společnosti

Blanenská 1278/55, Kuřim

 

Program jednání:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu).
  3. Schválení programu valné hromady
  4. Rozšíření předmětu podnikání
  5. Prodej MVE Skryje
  6. Různé
  7. Závěr konání valné hromady

Prezence akcionářů bude zahájena v 10.45 hodin.

Pro případ, že se některý z akcionářů neúčastní osobně, může pověřit účastí na valné hromadě zmocněného zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele ve smyslu platných stanov.

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě vyplývající ze stanov, novou pozvánkou.

Představenstvo žádá všechny akcionáře, aby této pozvánce věnovali pozornost, vzhledem ke skutečnosti, že projednávané záležitosti, shora uvedené, mají podstatný význam na další vývoj činnosti akciové společnosti.

Karel Mikulášek

předseda představenstva, a.s.